Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Do 1/2019 Upravuje spôsob a realizáciu zberu jedlých olejov a tukov kat. č. 20 01 25 FURA s.r.o.
10.00 €
xxxxx Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 Ing. Andraščík Vladimír
600.00 €
000000000000 Vytvorenie účtu na príjem NFP Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
ZO/2018A16001-1 Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby osobnyudaj.sk,s.r.o.
36.00 €
0000000 Dodatok k zmluve Natur - Pack, a.s.
0.00 €
38 077 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
0221/3030/2018 Predaj nehnuteľnosti C KN č.905/37 Obec Hrabkov
20.00 €
0221/3030/2018 Predaj nehnuteľnosti Obec Hrabkov
20.00 €
1/2018 Poskytnutie finančnej dotácie na činnosť TJ Sokol Obec Hrabkov
5500.00 €
50-000134922PO2017 Dodávka pitnej vody Hrabkov 143 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
2017/46 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 Ing. Andraščík Vladimír
600.00 €
č.1. dodatok k zmluve o dielo z 26.10.2017 BREDY ENERGY, s.r.o.
0.00 €
XXYYY VypracovanieSmernica pre vybavovanie sťažností obce Hrabkov MOAD, s.r.o.
120.00 €
90/2017 Predaj nehnuteľnosti Obec Hrabkov
3440.00 €
xxxx Výstavba elektrických odberných zariadení, Verejného osvetlenia a Obecného rozhlasu pre IBV Sosničky BREDY ENERGY, s.r.o.
31798.81 €
10/2017 Na zabezpečenie vývozu odpadu a jeho zneškodnenia, resp. zhodnotenia KRISTAV, s.r.o.
240.00 €
xy Kúpa nehnuteľností - spoluvlastníctvo 60% podiel Silvia Kizáková
16500.00 €
yxy Vypracovanie Smernice pre verejné obstarávanie obce Hrabkov a jej následné aktualizovanie MOAD, s.r.o.
200.00 €
0000 Vypracovanie projektu ,, Prístavba hasičskej zbrojnice k budove obecného úradu Hrabkov ". Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPZ
2400.00 €
108/2017 Predaj nehnuteľnosti Obec Hrabkov
3520.00 €
109/2017 Predaj nehnuteľnosti Obec Hrabkov
3356.00 €
515/2017/OK Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
91/2017 Predaj nehnuteľnosti Obec Hrabkov
102.00 €
73/2017 Predaj nehnuteľnosti Obec Hrabkov
3440.00 €
27/2017 Predaj nehnuteľnosti Obec Hrabkov
3200.00 €
0000000 Vykonanie energetického auditu Ing. Juraj Platko
750.00 €
0000 Vypracovanie Projektovej dokumentácie Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPZ
3900.00 €
25/2017 Predaj nehnuteľnosti Obec Hrabkov
3188.00 €
č. JO 260417-2 Vykonanie pre objednávateľa verejné obstarávanie Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
č. JO 260417 Záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, špecifického cieľa ,, 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov", pre financovanie projektu Objednávateľa. Premier Consulting EU, s.r.o.
1195.20 €
29/2017 Predaj nehnuteľnosti Obec Hrabkov
3440.00 €
54/2017 Predaj nehnuteľnosti Obec Hrabkov
3348.00 €
č.154/2016 Dohoda odstúpení od kúpnej zmluvy Obec Hrabkov
0.00 €
ZoP/2017/069 Záväzok PDS pripojiť žiadateľa a záväzok žiadateľa uhradiť poplatok za pripojenie Východoslovenská distribučná, a.s.
17091.40 €
ZoP/2017/068 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa a záväzok žiadateľa uhradiť poplatok za pripojenie Východoslovenská distribučná, a.s.
2835.00 €
140/2016 Predaj nehnuteľnosti Obec Hrabkov
3200.00 €
01/2017 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na činnosť TJ Sokol Hrabkov na rok 2017 Obec Hrabkov
4000.00 €
0000 Predaj nehnuteľností Obec Hrabkov
198.00 €
000000 Predaj nehnuteľností Obec Hrabkov
5.00 €
132/2016 Predaj nehnuteľnosti Obec Hrabkov
3440.00 €
103/2016 Kúpa nehnuteľnosti Obec Hrabkov
3352.00 €
137/2016 Kúpa nehnuteľnosti Obec Hrabkov
3440.00 €
154/2016 Predaj nehnuteľnosti Obec Hrabkov
3440.00 €
104/2016 Predaj nehnuteľnosti Obec Hrabkov
3520.00 €
102/2016 Kúpa nehnuteľnosti Obec Hrabkov
3348.00 €
000000000 Predaj nehnuteľnosti Obec Hrabkov
198.00 €
129/2016 Predaj nehnuteľnosti Obec Hrabkov
3352.00 €
2016/37 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 Ing. Andraščík Vladimír
600.00 €
136/2016 Predaj nehnuteľnosti Obec Hrabkov
3200.00 €
139/2016 Predaj nehnuteľnosti Obec Hrabkov
3200.00 €
ZLP-2016-1284 Zmena zmluvy DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
1.00 €
0000000 Predaj pozemku Obec Hrabkov
18.00 €
92/2016 Predaj nehnuteľností Obec Hrabkov
1600.00 €
xxxxxx Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Natur - Pack, a.s.
0.00 €
562/188/2016/ÚP Zriadenia vecného bremena Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
012016 Kúpa častí nehnuteľností COOP Jednota Prešov
1624.00 €
76/2016 Kúpa pozemku Zdenko Hanišák a Lenka Hanišáková
50.00 €
65/2016 Predaj nehnuteľností Obec Hrabkov
2052.00 €
000000 Poistenie kamerového systému obce KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
137.50 €
1/2016 Poskytnutie dotácie na činnosť TJ Sokol Obec Hrabkov
3500.00 €
ZLP-2016-1824 Záväzok Poskytovateľa poskytovať Používateľovi plnenia uvedené v tomto článku Zmluvy DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
č.2013/10/191 Nájom za úžívanie pôdy PD Branisko v Širokom
262.11 €
2015/49 O poskytovaní audítorských služieb Ing. Andraščík Vladimír
600.00 €
02/2015 Rozšírenie kamerového systému v obci Hrabkov SYSTEM ALARM, s.r.o.
6250.00 €
927/192 Dodávka a montáž potrubia pre vodovodný RAD AAA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
0000000000 Poskytnutie peňažného daru občianskému združeniu MAS SKALA Obec Hrabkov
990.00 €
000000 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Natur - Pack, a.s.
0.00 €
000000 Odplatná prezentácia a propagácia obchodného mena a loga objednávateľa Strategia Regio, s.r.o.
990.00 €
44190044636 Poistenie budovy ŽŠ s MŠ KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
640.82 €
000000 Kúpa a predaj častí pozemkov pre vysporiadanie MK Jozef Hadbavný, Mária Hadbavná, Martin Kováč, Jaroslav Haľko, Monika Baluchová, .....
783.00 €
PHZ-OPK2-2015/001054-051 Úprava práv a povinností pri zabezpečení technického zhodnotenia hasičského vozidla CAS 32 T148 Slovenská republika - MV SR
0.00 €
0000000 Vykonanie odbornej praxe Ekonomická fakulta TU v Košiciach
0.00 €
č.2015/0028 Vývoz VOK Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
01/2015 Dodanie a inštalácia kamerového systému v obci Hrabkov SYSTEM ALARM, s.r.o.
6250.00 €
č.p.:KRHZ-PO-1202/2014-020 Darovanie cestného motorového vozidla Slovenská republika, zástupená MV SR
0.00 €
000000000 Lehota splatnosti Ján Farkaš - JANTER
18025.80 €
O Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 Ing. Andraščík Vladimír
500.00 €
č. 368/2014/OO Kamerový systém v obci Hrabkov MV SR - Okresný úrad Prešov
5000.00 €
0000000 Čerpanie dotácie Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
0000000 Predaj nehnuteľností Obec Hrabkov
1.00 €
0000 Darovanie nehnuteľností pre MK Anna Galeštoková a spol.
0.00 €
3/2014 Dotácia na ,, Pirohy otri rohy" Obec Hrabkov
200.00 €
02/2014 Činnosť DHZ Obec Hrabkov
500.00 €
1403/2009 Lehota splatnosti EURO-STAV združenie
19400.00 €
01/2014 Činnosť TJ Sokol Hrabkov - futbalový oddiel Obec Hrabkov
1500.00 €
00000 Zber a preprava Ľubomír Ludvik WINDOORS
0.00 €
00 Poskytnutie pôžičky Jaroslav Hovančák ml.
8000.00 €
000 Pôžička Mgr. Pavol Kokavec
2400.00 €
2/2014 Zber biologického rozložiteľného kuchynského a rešturačného odpadu FURA s.r.o.
0.00 €
1/2014 Vývoz Nebezpečného odpadu FURA s.r.o.
26.00 €
000 Úprava hracej plochy futbalového ihriska - stavebné práce Ján Farkaš - JANTER
24031.80 €
000000 Zmluva o pôžičke Mgr. Pavol Kokavec
23000.00 €
0000000 Zabezpečenie reklamy a propagácie RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o.
100.00 €
000000 Zabezpečenie reklamy a propagácie PO CAR, s.r.o.
100.00 €
00000 Kúpa pozemku Obec Hrabkov
174.00 €
0000000 Pôžička Mgr. Pavol Kokavec
10000.00 €
1215378 Šírenie zvukového záznamu - obecný rozhlas SLOVGRAM
33.50 €
01/2013 Činnosť TJ Sokol Hrabkov - futbalový oddiel Obec Hrabkov
1500.00 €
000 Festival amatérskych divadiel – moderovanie podujatí Ing. Tibor Egry – APA
725.00 €
00000 výroba a dodávka jedál Kvetoslava Poliaková
3690.00 €
000 sprievodný program Alfaria s.r.o.
5050.00 €
0000 návrh, vyhotovenie a dodávka publicitného materiálu a služieb UNIPROM s.r.o.
5700.00 €
0000 Výroba pódia podľa projektovej dokumentácie uvedenej v rámci výzvy „Festival amatérskych divadiel – pódium“. GERIALI s. r. o.
11120.00 €
0000 kancelárske potreby SPS Servis, spol. s r. o.
140.00 €
000 záznam z podujatia s názvom „Festival amatérskych divadiel“ Viktor Herrgott AUVID PRODUCTION
4980.00 €
000 záväzok Dopravcu vykonať dopravné služby pre Odosielateľa podľa jeho požiadaviek. Alexander Goban – ALEGO – autobusová doprava nepravidelná a nákladná
4599.00 €
ZM2002215 Výroba programu KAPURA Rozhlas a televízia Slovenska
180.00 €
PL-SK/PO/IPP/III/140 Festival amatérskych divadiel Prešovský samosprávny kraj
44043.00 €
0000 Externý manažment a implementácia projektu Alfaria s.r.o.
7380.00 €
0000 Grantový účet Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
č.44/2013- HÚ zo dňa 10.1.2013 Poskytnutie hromadných údajov z katastra nehnuteľností Katastrálny úrad v Prešove
0.00 €
00 Poskytnutie auditorských služierb Ing. Andraščík Vladimír
400.00 €
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 1403/2009 Platobné popdmienky EURO-STAV združenie
38700.00 €
000 Predaj nehnuteľnosti Obec Hrabkov
493.02 €
č.23 Vystúpenie FSS Hrabkovčan Obec Hrabkov
100.00 €
OT/107/12 Zabezpečenie výkonu trestu povinnej práce Okresný súd Prešov
0.00 €
č.362/2012/ORHC Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
037877089 Prebytočný hnuteľný majetok v správe Darcu Ústav informácií a prognóz školstva
0.00 €
č.65/2012-HÚ Poskytnutie hromadných údajov z katastra nehnuteľností Katastrálny úrad v Prešove
0.00 €
č.06/11/11 Dar - zostava detského ihriska-preliezky UNISTAV,s.r.o. Prešov
2470.00 €
č.79382 08U01 Poskytnutie podpory formou dotácie Enviromentálny fond
81967.00 €
č......./2011 Potravinová pomoc Potravinová banka Slovenska, o. z.
0.00 €
0,00 Predaj nehnuteľností Obec Hrabkov
403.92 €
č.0 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Hrabkove Ing. Viliam Čech
56471.35 €
0,00 Vytvorenie leteckého záberu obce Ján Grajzeľ
60.00 €
00000 Predaj nehnuteľností Obec Hrabkov
5523.00 €
0000 Predaj nehnuteľností Obec Hrabkov
26500.00 €