Aktuality

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - Pozvánka

V Hrabkove 21.11.2018

P O Z V Á N K A

 

Podľa zákona č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam verejné 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hrabkov v roku 2018, ktoré sa bude konať dňa 01.12.2018 o 16:30 hod. v zasadačke obecného úradu.

 

P r o g r a m  :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce Hrabkov, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleného starostu a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Príhovor starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 9. Oznámenie starostu obce o poverení poslanca zastupovaním starostu
 10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov
 11. Návrh určenia platu starostu obce
 12. Delegovanie poslancov obce za členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Hrabkov 159
 13. Schválenie návrhu Plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na r. 2019
 14. Schválenie návrhu Rozpočtového opatrenia ZŠ s MŠ Hrabkov 159 č. 4/2018
 15. Schválenie návrhu Rozpočtového opatrenie obce č. 4/2018
 16. Diskusia
 17. Záver


              Jaroslav Hovančák v.r.

                                                                                                                      starosta obce


Zoznam aktualít

Oznámenie o začatí konania o predľžení platnosti územného rozhodnutia pre líniovú inžiniersku telekomunikačnú stavbu a nariadení ústneho pojednávania
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - Pozvánka
Výsledky volieb do samosprávy obce z 10.11.2018
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov
Schválený rozpočet na rok 2019 a roky 2020 - 2021
Návrh rozpočtu na rok 2019 a roky 2020-2021
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do samosprávy obce dňa 10. novembra 2018
Oznámenie - Voľby 2018 - adresa na doručovanie
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Záverečný účet obce za rok 2017
< 1 2 3 4 5 >
Hospodárenie obce za r. 2017
Záverečný účet obce
(459.18)
(kb)
Hospodárenie obce za r. 2014
Záverečný učet
(97.61)
(kb)
Hospodárenie obce za r. 2013
Záverečný učet
(115.01)
(kb)